Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια ειδικού λογισμικού προγράμματος για την καταχώρηση, επεξεργασία στοιχείων και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων και την κάλυψη των αναγκών του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Δυτικής Ελλάδας.

Στα πλαίσια του Μέτρου 10 Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία, του Υπομέτρου 10.2, της Δράσης 10.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (ΦΕΚ 1994/Β/2016) και σύμφωνα με το υπ’ αριθμό  249 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Δυτικής Ελλάδος, ανακοινώνεται η διενέργεια   συνοπτικού   διαγωνισμού   με   κριτήριο   κατακύρωσης   την πλέον συμφέρουσα από οικονομική