Πρόγραμμα αναπαραγωγής ανθεκτικών προβάτων έναντι των Μεταδοτικών Σπογγόδων Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) Scrapie.

Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Δυτικής Ελλάδας ακολουθώντας τις απαιτήσεις τόσο τις κοινοτικής (Καν. (ΕΚ) 999/2001) όσο και τις εθνικής νομοθεσίας (ΚΥΑ: 349702/24-12-2009, ΚΥΑ 258442/7-2-2007) έχει υιοθετήσει ένα πρόγραμμα επιλογής ανθεκτικών γονότυπων ως προς την Τρομώδη Νόσο. Δηλαδή, την εφαρμογή εργαστηριακών εξετάσεων στον πληθυσμό των ελεγχόμενων εκτροφών προβάτου φυλής Φριζάρτα, τον εντοπισμό των ανθεντικών στην τρομώση νόσο ζώων και την επιλογή μόνο ως προς αυτά, για αναπαραγωγή.

Έτσι, αυξάνεται η συχνότητα των αλληλομόρφων ARR, ενώ παράλληλα μειώνεται αυτή του αλληλόμορφου VRQ, στον πληθυσμό των ελεγχόμενων εκτροφών προβάτου φυλής Φριζάρτα, με αποτέλεσμα ο ελεγχόμενος πληθυσμός στο σύνολου του να παρουσιάζει αυξημένη ανθεκτικότητα στην προσβολή από Scrapie και ταυτόχρονα να μειώνετε η πιθανότητα να προσβληθεί μία εκτροφή από τη νόσο.

Γονοτυπικές τάξεις και οι σχέση τους με το βαθμό ανθεκτικότητας ή ευαισθησίας ως προς την Τρομώδη Νόσο.

Γονοτυπική κατάταξη Γονότυπος Βαθμός ανθεκτικότητας/ ευαισθησίας
 Κατηγορία NSP Type 1 ARR/ARR Πρόβατα γενετικά ανθεκτικά στη Scrapie
Κατηγορία NSP Type 2 ARR/AHQ

ARR/ARH

ARR/ARQ

Πρόβατα γενετικά ανθεκτικά στη Scrapie. Τα θηλυκά διατηρούνται και ζευγαρώνουν με κριάρια , NSP 1 για απόκτηση απογόνων ανθεκτικών γονοτύπων.
Κατηγορία NSP Type 3

ARQ/ARQ

=======================

ΑΛΛΟΙ

ARQ/ARQ

==========

ARΗ/ARQ

AHQ/AHQ

AHQ/ARH

AHQ/ARQ

ARH/ARH

Πρόβατα γενετικά με ελάχιστη ανθεκτικότητα στη

Scrapie . Δεν πρέπει να διατηρούνται σε ένα πρόγραμμα επιλογής ζώων αναπαραγωγής

Κατηγορία NSP Type 4 ARR/VRQ Πρόβατα γενετικά ευαίσθητα στη Scrapie. Δεν πρέπει να διατηρούνται σε ένα πρόγραμμα επιλογής ζώων αναπαραγωγής, αλλά κατ’ εξαίρεση και με πολύ προσοχή μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε ένα αναπαραγωγικό πρόγραμμα σπανίων φυλών.
Κατηγορία NSP Type 5 VRQ/VRQ

VRQ/ARQ

VRQ/ARH

VRQ/AHQ

Πρόβατα γενετικά πολύ ευαίσθητα στη Scrapie και πρέπει να θανατώνονται.

Επιλογή ζώων για αναπαραγωγή μετά τα αποτελέσματα του γονοτυπικού ελέγχου</span></em>

Κριοί

Διατηρούνται για αναπαραγωγή οι κριοί, οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι διαθέτουν ομοζύγωτο γονίδιο ARR/ARR.

Οι κριοί που φέρουν ένα ή δύο αλληλόμορφα VRQ πρέπει να σφάζονται και να εξετάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά.

Προβατίνες

Προβατίνες που φέρουν ένα τουλάχιστον αλληλόμορφο ARR προωθούνται για σύζευξη κατά προτεραιότητα.

Προβατίνες που φέρουν ένα τουλάχιστον αλληλόμορφο VRQ, αποκλείονται από την αναπαραγωγή, σφάζονται και εξετάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά.

Εισαγωγή νέων ζώων στην εκτροφή

Μόνο θηλυκά πρόβατα που έχουν υποστεί ατομικό γονοτυπικό έλεγχο και δεν περιλαμβάνουν κανένα αλληλόμορφο VRQ, και αρσενικά πρόβατα που έχουν τουλάχιστον ένα ARR και κανένα VRQ, μπορούν να εισάγονται σε μία εκτροφή που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που εφαρμόζεται πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης, το σπέρμα πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από κριούς με το ομοζύγωτο γονίδιο ARR/ARR.

Κάθε ενδιαφερόμενος για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα αναπαραγωγής και τη διάθεση προς πώληση ανθεκτικών προβάτων Φυλής Φριζάρτα έναντι των Μεταδοτικών Σπογγόδων Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) – Scrapie μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με το Συνεταιρισμό.