Στα πλαίσια του Μέτρου 10 Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία, του Υπομέτρου 10.2, της Δράσης 10.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (ΦΕΚ 1994/Β/2016) και σύμφωνα με το υπ’ αριθμό  249 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Δυτικής Ελλάδος, ανακοινώνεται η διενέργεια   συνοπτικού   διαγωνισμού   με   κριτήριο   κατακύρωσης   την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής, για την προμήθεια ειδικού λογισμικού προγράμματος για την καταχώρηση, επεξεργασία στοιχείων και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων με τις παρακάτω, σύμφωνα με την Αριθμ. Πρωτ 270/39407/ 06-04-2017 (ΑΔΑ: 6ΤΖΤ4653ΠΓ-1ΚΨ) Εγκύκλιο του τμήματος Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων και Διατήρησης – Διάδοσης Σπάνιων Φυλών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προδιαγραφές:

 

1) κεντρικής διαχείρισης από κεντρικό εξυπηρετητή (Server) υψηλών επιδόσεων, συνεχής λειτουργίας (non stop), με δυνατότητες διαχείρισης και υποστήριξης μεγάλων τοπικών δικτύων και εξωτερικών δικτύων υψηλής ασφάλειας (extranet)(όταν κριθεί απαραίτητο), εφαρμογών ασφάλειας των δεδομένων, αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας, επέκτασης κ.λ.π.

2) απομακρυσμένη προσβασιμότητα με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης και ασφάλειας χρηστών και διαχειριστών.

3) θα πρέπει να έχει δυνατότητα καταχώρησης και επεξεργασίας  άμεσα ή έμμεσα των παρακάτω στοιχείων ανά περίπτωση:

 • Στοιχεία γενεαλογίας
 • Στοιχεία αναπαραγωγής (π.χ. Οχεία, ημ/νία οχείας, φυσική οχεία ή τεχνητής σπερματέγχυσης, πατέρας, προβλεπόμενη ημ/νία τοκετού, ημ/νία τοκετού κλπ.)
 • Στοιχεία γονοτυπήσεων
 • Στοιχεία γενικών μεταβολών (απομακρύνσεις τοκετοί κ.λ.π.)
 • Ιστορικά στοιχεία των μονάδων σχετικά με τα παραπάνω, και απογραφικά στοιχεία
 • Στοιχεία γαλακτοπαραγωγής και ποιότητας του γάλακτος
 • Στοιχεία ανάπτυξης των ζώων (π.χ. ΖΒ σε συγκεκριμένες ηλικίες κλπ.)
 • Στοιχείων κρεοπαραγωγής  των  ζώων  (Βάρος  σφαγής,  Απόδοση  σφαγίου,  Ποσοστό ευγενών τεμαχίων, Ποιότητας κρέατος κλπ.)
 • Στοιχεία μορφομετρίας των ζώων (π.χ. διαστάσεις συγκεκριμένων σωματομετρήσεων) με δυνατότητα καταχώρησης ψηφιακών φωτογραφιών και αυτόματης μεταφοράς δεδομένων σωματομετρήσεων από κατάλληλο πρόγραμμα ανάλυσης ψηφιακής απεικόνισης σωματομετρήσεων.

 

Όλα τα παραπάνω δύναται να λειτουργούν σε δομή ξεχωριστών ρουτινών που μπορούν να δουλεύουν ταυτόχρονα και ανεξάρτητα με ταυτόχρονη αυτόματη ενημέρωση της βάσης.

Οι παραπάνω ρουτίνες είναι:

 • Καταχώρηση των ζώων
 • Καταγραφή ελέγχου των  αποδόσεων  (ύψος  γαλακτοπαραγωγής, ποιότητας  γάλακτος., Ζ.Β. σε διάφορες ηλικίες, στοιχεία σωματομετρήσεων, βάρος σφαγίου, απόδοση σφαγίου κλπ).
 • Αναπαραγωγή και στοιχεία αναπαραγωγής.
 • Καταχώρηση ατομικών σωματομετρήσεων και ψηφιακής απεικόνισης τους ζώου.
 • Γενετική Αξιολόγηση των ζώων.
 • Παραγωγή αναφορών για όλα τα παραπάνω γενική διαχείριση της αγέλης και στατιστικά. Η βάση δεδομένων θα πρέπει να διαθέτει πλέον των παραπάνω:

α) Ασφαλείς εσωτερικούς ελέγχους εγκυρότητας των εισερχομένων στοιχείων.

β) Δικτυακή λειτουργία και γενικά απομακρυσμένη λειτουργία όπου υπάρχει η δυνατότητα και η ανάγκη.

γ) Σύγχρονους τρόπους μαζικής εισαγωγής δεδομένων για την εισαγωγή ιστορικών στοιχείων που αφορούν τις μονάδες και συνέχεια της πληροφορίας στο χρόνο

δ) Σύνδεση με εξωτερικές εφαρμογές (όπως βάσεις δεδομένων για δημιουργία επιπλέον πληροφορίας και στατιστικών σε κάθε πιθανή ζήτηση και λογιστικών εφαρμογών) τόσο για την εισαγωγή δεδομένων όσο και για την εξαγωγή της πληροφορίας σε Τρίτη εφαρμογή ή άμεση αποστολή με χρήση νέων τεχνολογιών σε πιθανή ζήτηση. Επιπλέον υποστηρίζει αυτόματη ηλεκτρονική εισαγωγή δεδομένων τοπική ή απομακρυσμένη με την υποστήριξη πάντα του κατάλληλου περιφερειακού εξοπλισμού.

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι επτά ευρώ και σαράντα επτά λεπτών  (7.427,47 €) χωρίς Φ.Π.Α.

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 249 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου) διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού, στην έδρα του Συνεταιρισμού στις 22 Νοέμβριο ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 πμ.

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.frizarta.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων του Συνεταιρισμού και σε κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 21/11/2023 και ώρα 14.00 μμ. στην έδρα του Συνεταιρισμού. Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού και την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά είδος.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην Έδρα του Συνεταιρισμού (Αφών Κέντρου 13 – 15, Αγρίνιο) και στο τηλέφωνο 2641047111