Σημαντικό εργαλείο για την αποτελεσματική εφαρμογή και την πρόοδο του προγράμματος γενετικής βελτίωσης, το οποίο εφαρμόζει ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Δυτικής Ελλάδας, αποτελεί η τεχνητή σπερματέγχυση. Η τεχνητή σπερματέγχυση βοηθάει στην πραγματοποίηση τόσο ελεγχόμενων όσο και σχεδιασμένων οχειών. Ως δότες σπέρματος χρησιμοποιούνται κριοί – βελτιωτές, δηλαδή κριοί οι θυγατέρες (αρνάδες) των οποίων παρουσιάζουν τις υψηλότερες αποδόσεις (απογονικός έλεγχος).

Χρήστες της σπερματέγχυσης μπορεί είναι τόσο οι συνεργαζόμενες εκτροφές με το Συνεταιρισμό στο πλαίσιο του προγράμματος γενετικής βελτίωσης, όσο και μη συνεργαζόμενες εκτροφές, οι οποίες επιθυμούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα τους.

Κάθε ενδιαφερόμενη για τεχνητή σπερματέγχυση μη συνεργαζόμενη εκτροφή μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με το Συνεταιρισμό για τον προγραμματισμό της.