Ο Αγροτικός κτηνοτροφικός Συν/σμός Δυτικής Ελλάδας προσδοκώντας στην εδραίωση του ελέγχου των αποδόσεων στις εκτροφές των προβάτων φυλής Φριζάρτα και την καλύτερη πληροφόρηση των εκτροφείων για την κατάσταση των ποιμνίων τους και βελτίωση του πληθυσμού των εκτροφών συνεργάζεται με εξειδικευμένο εξωτερικό επιστημονικό προσωπικό. Κύριος στόχος της παραπάνω συνεργασίας είναι:

1. Η ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της γαλακτοπαραγωγής με αντίστοιχη αύξηση του εισοδήματος των εκτροφείων.
2. Η καλύτερη οργάνωση στην εφαρμογή των δράσεων :

  • για την ίδρυση και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων και για τον ελέγχου αποδόσεων,
  • την παραγωγή και διάδοση του κατάλληλου γενετικού υλικού,
  • τη βελτίωση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των προβάτων των φυλής Φριζάρτα
  • την εκτίμηση των γενετικών αξιών των ζώων,
  • την αναπαραγωγική διαχείριση και τεχνική σπερματέγχυση των ζώων,
  • την οργάνωση της εμπορίας του κατάλληλου γενετικού υλικού και
  • την επέκταση του ελέγχου αποδόσεων και σε άλλα χαρακτηριστικά.

Για την μεγαλύτερη προβολή του προβάτου φυλής Φριζάρτα ο Συνεταιρισμός συμμετέχει σε κάθε έκθεση με σχετικό θέμα και επιμελείται την έκδοση υλικού διαφήμισης και προώθησης της φυλής.

Κάθε ενδιαφερόμενος για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες προβολής και προώθησης του προβάτου φυλής Φριζάρτα μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με το Συνεταιρισμό.