Νέα

Τελευταία Νέα και Εκδηλώσεις

Νέα2022-09-21T09:56:12+02:00

Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια ειδικού λογισμικού προγράμματος για την καταχώρηση, επεξεργασία στοιχείων και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων και την κάλυψη των αναγκών του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Δυτικής Ελλάδας.

By |January 11th, 2024|Categories: News|

Στα πλαίσια του Μέτρου 10 Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία, του Υπομέτρου 10.2, της Δράσης 10.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 –

Comments Off on Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια ειδικού λογισμικού προγράμματος για την καταχώρηση, επεξεργασία στοιχείων και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων και την κάλυψη των αναγκών του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Δυτικής Ελλάδας.

Συμμετοχή στο έργο «Amnoselect – Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων προεπιλογής φύλλου, σε πρόβατα, με στόχο τη διατήρηση και αύξηση του γενετικού κεφαλαίου και της παραγωγικότητας, των αυτόχθονων φυλών υψηλής γενετικής αξίας» της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που διαχειρίζεται η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

By |January 2nd, 2020|Categories: News|

Περισσότερα εδώ

Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Δυτικής Ελλάδας στη 7 Zootechnia

By |September 22nd, 2019|Categories: Events|

Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο των ενεργειών για την προβολή και προώθηση του προγράμματος γενετικής βελτίωσης, το οποίο εφαρμόζεται

Έλεγχος αποδόσεων και γενετική αξιολόγηση προβάτου φυλής Φριζάρτα

By |September 22nd, 2019|Categories: News|

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα.

Go to Top