1. 1989/361/ΕΟΚ
«Οδηγία 89/361/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ης Μάιου 1989 που αφορά τα αιγοειδή και προβατοειδή αναπαραγωγής καθαράς φυλής»


2. 90/254/ΕΟΚ
«Απόφαση της επιτροπής της 10ης Μάιου 1990 για το καθορισμό των κριτηρίων αναγνώρισης και εποπτείας των ενώσεων και οργανώσεων κτηνοτρόφων που τηρούν ή καταρτίζουν γενεολογικά βιβλία για τα αιγοειδή και προβατοειδή αναπαραγωγή καθαρής φυλής».


3. 90/255/ΕΟΚ
«Απόφαση της επιτροπής της 10ης Μάιου 1990 που καθορίζει τα κριτήρια εγγραφής στα γενεαλογικά βιβλία αιγοειδών κα προβατοειδών καθαράς φυλής».


4. 90/256/ΕΟΚ
«Απόφαση της επιτροπής της 10ης Μάιου 1990 που καθορίζει τις μεθόδους ελέγχου των επιδόσεων εκτίμησης της γενετικής αξίας των αναπαραγωγών αιγοειδών και προβατοειδών καθαράς φυλής».


5. 90/257/ΕΟΚ
«Απόφαση της επιτροπής της 10ης Μάιου 1990 για το καθορισμό των κριτηρίων αποδοχής των αναπαραγωγών αιγοειδών κα προβατοειδών, όσον αφορά την αναπαραγωγή και χρησιμοποίηση του σπέρματος τους, των ωαρίων κα των εμβρύων τους».


6. 90/258/ΕΟΚ
«Απόφαση της επιτροπής της 10ης Μάιου 1990 για το καθορισμό του ζωοτεχνικού πιστοποιητικού των αναπαραγωγών αιγοειδών και προβατοειδών καθαράς φυλής, του σπέρματος τους των ωαρίων κα των εμβρύων τους».


7. 2008/73/ΕΚ
«Οδηγία του συμβουλίου για την απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και δημοσιίευσης πληροφοριών στον κτηνιατρικό και ζωοτεχνικό τομέα και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 77/504/ΕΟΚ, 88/407/ΕΟΚ, 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ, 89/556/ΕΟΚ, 90/426/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ, 90/66/ΕΟΚ, 92/119/ΕΟΚ, 94/28/ΕΚ, 2000/75/ΕΚ, της απόφασης 200/258/ΕΚ και των οδηγιών 2001/89/ΕΚ, 2002/60/ΕΚ και 2005/94/ΕΚ»