Στο επιχειρησιακό σχέδιο του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Δυτικής Ελλάδας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις:

  • Οργάνωση και τήρηση Γενεαλογικού Βιβλίου της φυλής Φριζάρτα και έκδοση γενεαλογικών πιστοποιητικών.
  • Εφαρμογή και έλεγχος της σήμανσης και της ιδιοκτησίας των ζώων.
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος γενετικής βελτίωσης, καθορισμός βελτιωτικών στόχων και εκτίμηση της γενετικής αξίας των ζώων αναπαραγωγής.
  • Παροχή τεχνικών συμβουλών και βελτίωση της τεχνικής (επιλογή, αναπαραγωγή) και της οικονομικής διαχείρισης των προβατοτροφικών μονάδων.
  • Προώθηση της εμπορίας ζώων αναπαραγωγής υψηλής γενετικής αξίας.
  • Προώθηση με κάθε τρόπο της κατάρτισης των εκτροφέων της φυλής Φριζάρτα.