Ο Αγροτικός Συν/σμος Δυτικής Ελλάδος με το προσωπικό που απασχολεί έχει αναλάβει την υλοποίηση της δράσης στο πλαίσιο του Μέτρου 214 του Άξονα 2 του Πρόγραμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζης». Ο σκοπός της Δράσης αυτής είναι η αναβάθμιση της παρεχομένης τεχνικής υποστήριξης των εκτροφέων ζώων αναπαραγωγής σε όλες της αγροτικές περιοχές, ώστε να επιτευχθεί η μείωση του κόστους παραγωγής, η αύξηση της παραγωγικότητας της κτηνοτροφίας και η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των κτηνοτροφικών μονάδων.

Οι επιμέρους στόχοι της δράσης είναι:

  1. Η συλλογή − τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση−διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων.
  2. Ο ατομικός έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των ζώων και ο προσδιορισμός της γενετικής ποιότητάς τους.
  3. Η ενημέρωση και παροχή συμβουλών για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή και κτηνοτρόφο ζωικού γενετικού υλικού. Η ενημέρωση θα έχει τη μορφή θεωρητικής και πρακτικής ενημέρωσης των έμμεσα ωφελούμενων κτηνοτρόφων από το πρόγραμμα του δικαιούχου

και θα αφορά:

− Στη διάδοση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού

− Στη σωστή διαχείριση των ποιμνίων

− Σε οργανωτικά θέματα για την εφαρμογή του προγράμματος

Ο τελικός στόχος είναι η δημιουργία και στήριξη εξειδικευμένων και βιώσιμων φορέων αναπαραγωγής καθαρής φυλής που θα αναλάβουν στο μέλλον τις δράσεις του προγράμματος.