Πρόγραμμα αναπαραγωγής ανθεκτικών προβάτων έναντι των Μεταδοτικών Σπογγόδων Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) – Scrapie.

Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Δυτικής Ελλάδας ακολουθώντας τις απαιτήσεις τόσο τις κοινοτικής (Καν. (ΕΚ) 999/2001) όσο και τις εθνικής νομοθεσίας (ΚΥΑ: 349702/24-12-2009, ΚΥΑ 258442/7-2-2007) έχει υιοθετήσει ένα πρόγραμμα επιλογής ανθεκτικών γονότυπων ως προς την Τρομώδη Νόσο. Δηλαδή, την εφαρμογή εργαστηριακών εξετάσεων στον πληθυσμό των ελεγχόμενων εκτροφών προβάτου φυλής Φριζάρτα, τον εντοπισμό των ανθεντικών στην τρομώση νόσο ζώων και την επιλογή μόνο ως προς αυτά, για αναπαραγωγή.

Έτσι, αυξάνεται η συχνότητα των αλληλομόρφων ARR, ενώ παράλληλα μειώνεται αυτή του αλληλόμορφου VRQ, στον πληθυσμό των ελεγχόμενων εκτροφών προβάτου φυλής Φριζάρτα, με αποτέλεσμα ο ελεγχόμενος πληθυσμός στο σύνολου του να παρουσιάζει αυξημένη ανθεκτικότητα στην προσβολή από Scrapie και ταυτόχρονα να μειώνετε η πιθανότητα να προσβληθεί μία εκτροφή από τη νόσο.

Γονοτυπικές τάξεις και οι σχέση τους με το βαθμό ανθεκτικότητας ή ευαισθησίας ως προς την Τρομώδη Νόσο.

Γονοτυπική τάξη TSE γονότυπος Βαθμός ανθεκτικότητας / ευαισθησίας
G1 ARR/ARR Πρόβατα γενετικά ανθεκτικά στα Scrapie
G2 ARR/AHQ Πρόβατα γενετικά ανθεκτικά στη Scrapie, αλλά χρειάζεται προσοχή για αναπαραγωγή
ARR/ARH
ARR/ARQ
G3 AHQ/AHQ Πρόβατα γενετικά με ελάχιστη ανθεκτικότητα στη Scrapie. Δεν πρέπει να διατηρούνται σε ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής
AHQ/ARH
AHQ/ARQ
ARH/ARH
ARH/ARQ
ARQ/ARQ
G4 ARR/VRQ Πρόβατα γενετικά ευαίσθητα στη Scrapie αλλά κατ’ εξαίρεση με πολύ προσοχή μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα αναπαραγωγικό πρόγραμμα
G5 VRQ/VRQ Πρόβατα γενετικά πολύ ευαίσθητα στη Scrapie και πρέπει να θανατώνονται
VRQ/ARQ
VRQ/ARH
VRQ/AHQ

Επιλογή ζώων για αναπαραγωγή μετά τα αποτελέσματα του γονοτυπικού ελέγχου

Κριοί

Διατηρούνται για αναπαραγωγή οι κριοί, οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι διαθέτουν ομοζύγωτο γονίδιο ARR/ARR.

Οι κριοί που φέρουν ένα ή δύο αλληλόμορφα VRQ πρέπει να σφάζονται και να εξετάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά.

Προβατίνες

Προβατίνες που φέρουν ένα τουλάχιστον αλληλόμορφο ARR προωθούνται για σύζευξη κατά προτεραιότητα.

Προβατίνες που φέρουν ένα τουλάχιστον αλληλόμορφο VRQ, αποκλείονται από την αναπαραγωγή, σφάζονται και εξετάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά.

Εισαγωγή νέων ζώων στην εκτροφή

Μόνο θηλυκά πρόβατα που έχουν υποστεί ατομικό γονοτυπικό έλεγχο και δεν περιλαμβάνουν κανένα αλληλόμορφο VRQ, και αρσενικά πρόβατα που έχουν τουλάχιστον ένα ARR και κανένα VRQ, μπορούν να εισάγονται σε μία εκτροφή που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που εφαρμόζεται πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης, το σπέρμα πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από κριούς με το ομοζύγωτο γονίδιο ARR/ARR.

Κάθε ενδιαφερόμενος για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα αναπαραγωγής και τη διάθεση προς πώληση ανθεκτικών προβάτων Φυλής Φριζάρτα έναντι των Μεταδοτικών Σπογγόδων Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) – Scrapie μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με το Συνεταιρισμό.